Názov projektu: Informačný portál stavebnej a dopravnej techniky
ITMS2014+: 31303031F556
Miesto realizácie projektu: Žilina
Zazmluvnená hodnota NFP: 165 950 €
Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04
Hlavný cieľ projektu: Cieľom projektu je rozvíjať spoločnosť, zvýšiť jej konkurencieschopnosť na trhu tým, že dokáže pokryť dva vecne odlišné trhy a zároveň navzájom prepojiť a využiť poznatky a možnosti z oboch trhov. Naplnenie tohto cieľa prispeje aj k naplneniu cieľa výzvy „Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja“
Spôsob realizácie projektu: Technologický vývoj portálového riešenia, jeho naprogramovanie, otestovanie a spustenie do prevádzky, grafický dizajn a obsahová náplň portálu. Uvádzacia marketingová kampaň produktu
Hlavné výstupy projektu: 1 nový produkt pre spoločnosť – informačný portál www.stavarina.sk

2 novovytvorené pracovné miesta

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.